Thực đơn
Biết bất kỳ trang web tương tự như omegle hoặc chatroulette cho phép khỏa thân nhưng thực sự miễn phí?

Biết bất kỳ trang web tương tự như omegle hoặc chatroulette cho phép khỏa thân nhưng thực sự miễn phí?

Anonymous 03/23/15 (Wed) 11:58:31 số 316.432 File: 1432466307132.png (36,54 KB, 640x1280, ahhhhhhh.png) >> 316.426

Nghiêm túc? Nghiêm túc?

Anonymous 03/23/15 (Wed) 12:03:31 số 316.433 >> 316.432

Có vẻ hợp pháp, nhưng nó thực sự xảy ra? Cần bất cứ ai, ngay cả chuỗi với nhau một hình ảnh phong nha? Có vẻ hợp pháp, nhưng nó thực sự xảy ra? Cần bất cứ ai, ngay cả chuỗi với nhau một hình ảnh phong nha?

Anonymous 03/23/15 (Wed) 12:05:12 số 316.434 >> 316.432

Ai biết được, nhưng tôi khá chắc chắn rằng nó không xảy ra như mong muốn. Tôi biết họ muốn, bởi vì nó rất nhiều vào wiki và trên thương hiệu, nhưng nó thực sự không bền vững. Nó giống như, bao nhiêu trang web đang có mà chỉ đang cung cấp 20 Bucks một tháng để mọi người chỉ gõ vào tên webcam của họ và nhấn upvote? Ai biết được, nhưng tôi khá chắc chắn rằng nó không xảy ra như mong muốn. Tôi biết họ muốn, bởi vì nó rất nhiều vào wiki và trên thương hiệu, nhưng nó thực sự không bền vững. Nó giống như, bao nhiêu trang web đang có mà chỉ đang cung cấp 20 Bucks một tháng để mọi người chỉ gõ vào tên webcam của họ và nhấn upvote?

Anonymous 03/23/15 (Wed) 12:07:15 số 316.435 >> 316.432

Họ chỉ cần đảm Twilio rằng bạn phải sử dụng 2 ngón tay để bấm vào một hình ảnh? Họ chỉ cần đảm Twilio rằng bạn phải sử dụng 2 ngón tay để bấm vào một hình ảnh?

Anonymous 03/23/15 (Wed) 12:07:47 số 316.437 >> 316.432

Họ có thể là, nhưng nó chỉ cho các trang web và đó là chỉ cho những người ở Mỹ. Họ có thể là, nhưng nó chỉ cho các trang web và đó là chỉ cho những người ở Mỹ.

Anonymous 03/23/15 (Wed) 12:08:29 số 316.438 >> 316.432

Tôi không biết, nó chỉ dường như là một tấn người tải lên cùng một hình ảnh hơn và hơn nữa. Tôi không biết, nó chỉ dường như là một tấn người tải lên cùng một hình ảnh hơn và hơn nữa.

Anonymous 03/23/15 (Wed) 12:10:03 số 316.439 >> 316.432

Có lẽ họ chỉ chia sẻ nó xung quanh như id của người đặt nó lên. Có lẽ họ chỉ chia sẻ nó xung quanh như id của người đặt nó lên.

Anonymous 03/23/15 (Wed) 12:10:17 số 323.640 >> 316.432

AppStore GooglePlay