మెను
మీ ఉత్తమ Omegle chatroulette క్షణం ఏమిటి?

మీ ఉత్తమ Omegle chatroulette క్షణం ఏమిటి?

Me: Omegle లో స్ట్రేంజర్ తో సంభాషణ. వాస్తవానికి, ఇప్పటివరకు ఉత్తమ ఒకటి. నేను ముందు డెస్క్ వద్ద ఈ వ్యక్తి మాట్లాడటం ఎందుకంటే ఇది, నిజంగా ఫన్నీ ఉంది, మరియు నేను లండన్ లో అని అతను చూసిన ఆయన కేవలం వంటి మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ఉంది? నేను కేవలం, వంటి నేను Omegle లో వాడిగా మాట్లాడటానికి ఇక్కడ ఉన్నాను ఉంది. అతను వంటి, ఏమిటి స్ట్రేంజర్? నేను వంటి తాన్ గీతాలతో బాక్స్ లో ఒకటి, అందువలన. అతడు వంటి పింగ్ పాంగ్ బంతులతో బాక్స్ లో ఒకటి, ఉంది. కాబట్టి నాకు నచ్చింది, ఏమి మీరు ఇక్కడ చేస్తున్న? తన లాగానే, మీరు ఎక్కడ, todaysh నుండి? మీరు Omegle నుండి ఉన్నాము. నేను, వంటి ఓహ్ ఉంది. తన లాగానే, మీరు ఎక్కడ, todaysh నుండి? నేను ఈ రోజు, వంటి ఉంది. అతను హో, హో, todaysh, నచ్చింది. నేను, వాస్తవానికి, ఎప్పుడూ నా ఉత్తమ చాట్లు ఒకటి వచ్చింది.

ఇది ఒక పార్టీ వద్ద ఉంది, మరియు ఒక అకస్మాత్తుగా అన్ని, అన్ని అకస్మాత్తుగా అతను బాల్కనీ నుండి నాకు అరవటం యొక్క మీరు todaysh ఎక్కడ నుండి? మరియు నేను వంటి, Eh, నేను తెలియదా. మరియు అప్పుడు ఆయన, బాల్కనీ నుండి నాకు అరవటం యొక్క మీరు todaysh ఎక్కడ నుండి? మరియు నేను వంటి, Eh, నేను తెలియదా. మరియు అప్పుడు ఆయన, బాల్కనీ నుండి నాకు అరవటం యొక్క మీరు todaysh ఎక్కడ నుండి? మరియు నేను వంటి, Eh, నేను తెలియదా. మరియు అప్పుడు ఆయన, బాల్కనీ నుండి నాకు అరవటం యొక్క మీరు todaysh ఎక్కడ నుండి? మరియు నేను వంటి, Eh, నేను తెలియదా. మరియు అప్పుడు ఆయన, బాల్కనీ నుండి నాకు అరవటం యొక్క మీరు todaysh ఎక్కడ నుండి? మరియు నేను వంటి, Eh, నేను తెలియదా. మరియు అప్పుడు ఆయన, బాల్కనీ నుండి నాకు అరవటం యొక్క మీరు todaysh ఎక్కడ నుండి? మరియు నేను వంటి, Eh, నేను తెలియదా.

కాబట్టి ఆ ఇప్పటివరకు నా ఉత్తమ చాట్ ఉంది. అప్పుడు అతను బాల్కనీ, మీరు todaysh ఎక్కడ నుండి నుండి నన్ను అరిచారు? నేను వంటి, Eh, నేను తెలియదు. అప్పుడు ఆయన, todaysh ఎక్కడ నుండి బాల్కనీ, నుండి నన్ను అరిచారు? మరియు నేను వంటి, Eh, నేను తెలియదా. అప్పుడు ఆయన, todaysh ఎక్కడ నుండి బాల్కనీ, నుండి నన్ను అరిచారు? మరియు నేను వంటి, Eh, నేను తెలియదా.

కాబట్టి ఆ ఇప్పటివరకు నా ఉత్తమ Omegle చాట్ ఉంది. అప్పుడు అతను బాల్కనీ, మీరు todaysh ఎక్కడ నుండి నుండి నన్ను అరిచారు? మరియు నేను వంటి, Eh, నేను తెలియదా. మరియు అప్పుడు ఆయన నుండి నన్ను అరిచారు

AppStore GooglePlay