మెను
ప్రసారం కేవలం Chatroulette అన్ని penises లేకుండా?

ప్రసారం కేవలం Chatroulette అన్ని penises లేకుండా?

ఆ కోసం ప్రధాన కారణం ఒక సాధారణ అర్థంలో పదం chatroulette అంటే "చాట్" లో "చాట్" ఉంది. పీపుల్ penises తో, వారి స్నేహితులతో మాట్లాడటానికి. తేడా మీరు ఒక నిర్దిష్ట విధంగా ఆ "చాట్" వ్యక్తం ఎలా ఉంది. ప్రసారం, దాని ప్రాథమిక రూపంలో, అంటే కేవలం చాట్. కానీ ప్రసారం కేవలం పురుషాంగం చాట్ కాదు. ఇది మీరు మీ స్నేహితుడు చాట్ ను అర్థం, కానీ అది కేవలం penis.Airtime చాట్ chatroulette వంటి, ఒక పురుషాంగం లేదు కాదు. ఇది ఒక సాధారణ మార్గంలో పదం "చాట్" ఉపయోగించవచ్చు, కానీ అది అలా ఒక పురుషాంగం అవసరం లేదు. ఈ పదం అర్థం ఇతర సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తారు కేవలం స్నేహితుని పురుషాంగం తో చాట్, కానీ అది కేవలం it.In నిజానికి సంఖ్య డిక్ తో స్నేహితుని పురుషాంగం చాట్ కాదు, కొంతమంది కూడా ఆ ప్రసారం కేవ0/p>

ఎందుకు ప్రజలు అనుకుంటున్నారు? నేను సంభాషణ లో ఒక అదనపు డిక్ ఇన్సర్ట్ చేయకుండా నా స్నేహితులతో చాట్, కాబట్టి నేను నా స్నేహితులు చాలా ఉంది, లేదా నేను chatroulette కోసమని chatroulette ఉపయోగించే ఎందుకంటే ఇది ఒక వాసి ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇది?

నేను chatroulette కోసమని ప్రసారం వాడవద్దు. నేను ఒక స్నేహితుడు తో ఒక సంభాషణ, లేదా మీరు దీన్ని పిలవాలని ఇష్టపడే సంసార చాట్, కలిగి దాన్ని ఉపయోగించండి. నేను ఒక స్నేహితుడు కాదు ఎవరికైనా సంభాషణలు penises పొందడానికి ఒక సాధనంగా ఎయిర్సమయాన్ని ఉపయోగిస్తుంది, కానీ నేను ఆ పదబంధం ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు వ్యక్తులతో అర్థం చాలా ఏమి అనుకుంటున్నాను అన్నారు ఎప్పుడూ. మీరు చెబుతున్న ఉంటే, "మీరు కేవలం చాట్, మీరు ఒకరితో చాట్, కానీ కాదు మీ సంభాషణ లో ఈ సంఘంలో ఇన్సర్ట్ ఉంటుంది కావాలి," మీరు ఖచ్చితంగా సరైనది కాదు ఉన్నాము. నేను ఒక స్నేహితుడు తో ఒక సంభాషణ కలిగి, మరియు ఒక స్నేహితుడు తో ఒక సంభాషణ కలిగి, కానీ నా సంభాషణ లో డాంగ్ ఇన్సర్ట్ బలవంతంగా కాదు ప్రసారం ఉపయోగించండి. నేను chatroulette కోసమని ప్రసారం వాడవద్దు ఎందుకు మరియు ఆ.

సో మీరు చెబుతున్న chatroulette వంటి నిజానికి కేవలం డిక్ జోకులు గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు, మరియు అది వాటిని కేవలం ఆ పనిని కోసం సరైందే మంది?

మరియు మీరు చురుకుగా డిక్ జోక్ చేయడానికి chatroulette ఉపయోగించి వ్యక్తులు తెలుసుకునే?

AppStore GooglePlay