பட்டியல்
செலவிடப்படுகிறது என்பதில் அல்லது நிர்வாணம் அனுமதிக்கும் தாண்டி ஒத்த ஆனால் உண்மையில் இலவச தளங்களின் தெரியுமா?

செலவிடப்படுகிறது என்பதில் அல்லது நிர்வாணம் அனுமதிக்கும் தாண்டி ஒத்த ஆனால் உண்மையில் இலவச தளங்களின் தெரியுமா?

அநாமதேய 03/23/15 (பு) 11:58:31 முற்பகல் எண் 316432 கோப்பு: 1432466307132.png (36.54 கே.பி, 640x1280, ahhhhhhh.png) >> 316426

அநாமதேய 03/23/15 (பு) 12:03:31 பிற்பகல் எண் 316433 >> 316432

முறைப்படியாக தெரிகிறது, ஆனால் அது உண்மையில் நடக்கிறது? எவருமே கூட சரம் ஒன்றாக ஒரு கண்ணியமான படமாக இருக்கும்? முறைப்படியாக தெரிகிறது, ஆனால் அது உண்மையில் நடக்கிறது? எவருமே கூட சரம் ஒன்றாக ஒரு கண்ணியமான படமாக இருக்கும்?

அநாமதேய 03/23/15 (பு) 12:05:12 பிற்பகல் எண் 316434 >> 316432

யாருக்கு தெரியும், ஆனால் நான் அழகாக தெரியும் அது வேண்டும் என நடக்கவில்லை இருக்கிறேன். நான் அதை விக்கியிலும் மற்றும் பிராண்டில் மிகவும் ஏனெனில் அவர்கள் வேண்டும் தெரியும், ஆனால் அது நிலையான உண்மையில் இல்லை. அது போல எத்தனை தளங்கள் உள்ளன அவர்களது வெப்கேம் பெயரில் வெறும் வகை மக்கள் ஒரு மாதம் 20 ரூபாயை கொடுக்கிறோம் என்று மற்றும் upvote ஹிட்? யாருக்கு தெரியும், ஆனால் நான் அழகாக தெரியும் அது வேண்டும் என நடக்கவில்லை இருக்கிறேன். நான் அதை விக்கியிலும் மற்றும் பிராண்டில் மிகவும் ஏனெனில் அவர்கள் வேண்டும் தெரியும், ஆனால் அது நிலையான உண்மையில் இல்லை. அது போல எத்தனை தளங்கள் உள்ளன அவர்களது வெப்கேம் பெயரில் வெறும் வகை மக்கள் ஒரு மாதம் 20 ரூபாயை கொடுக்கிறோம் என்று மற்றும் upvote ஹிட்?

அநாமதேய 03/23/15 (பு) 12:07:15 பிற்பகல் எண் 316435 >> 316432

அவர்கள் நீங்கள் ஒரு படத்தை கிளிக் செய்ய 2 விரல்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று Twilio செய்தாயா? அவர்கள் நீங்கள் ஒரு படத்தை கிளிக் செய்ய 2 விரல்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று Twilio செய்தாயா?

அநாமதேய 03/23/15 (பு) 12:07:47 பிற்பகல் எண் 316437 >> 316432

அவர்கள் ஒருவேளை, ஆனால் அது வலைத்தளங்களில் மட்டுமே தான் அது மட்டும் அமெரிக்காவில் மக்கள் தான். அவர்கள் ஒருவேளை, ஆனால் அது வலைத்தளங்களில் மட்டுமே தான் அது மட்டும் அமெரிக்காவில் மக்கள் தான்.

அநாமதேய 03/23/15 (பு) 12:08:29 பிற்பகல் எண் 316438 >> 316432

நான் அதை வெறும் மீண்டும் மீண்டும் அதே படத்தை ஏற்றும் மக்கள் ஒரு டன் தோன்றுகிறது, தெரியாது. நான் அதை வெறும் மீண்டும் மீண்டும் அதே படத்தை ஏற்றும் மக்கள் ஒரு டன் தோன்றுகிறது, தெரியாது.

அநாமதேய 03/23/15 (பு) 12:10:03 பிற்பகல் எண் 316439 >> 316432

ஒருவேளை அவர்கள் அதை வைத்து நபர் அடையாள போன்ற சுற்றி அது பகிர்ந்து கொள்கிறீர்கள். ஒருவேளை அவர்கள் அதை வைத்து நபர் அடையாள போன்ற சுற்றி அது பகிர்ந்து கொள்கிறீர்கள்.

அநாமதேய 03/23/15 (பு) 12:10:17 பிற்பகல் எண் 323640 >> 316432

AppStore GooglePlay